Datum objave: 10. svibanj 2019.

Obavljanjem svoje djelatnosti instalateri i serviseri klimatizacijske opreme generiraju razne vrste otpada (metalni otpad, ambalažni otpad, prikupljene rashladne tvari, otpadna ulja...)

Naravno, poštujući opće smjernice održivog razvoja i ekološke svjesnosti prioritet je sprječavanje nastanka prekomjerne količine otpada. Postupanje sa svim vrstama u RH je regulirano kroz:

  • Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 23/14, 51/14 ispravak,73/17)
  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13)

UPITNIK ZA NOVE PARTNERE

 

Zato Vam ukratko donosimo glavne obveze koje proizlaze iz aktualnih zakonskih akata.

PRAVILNO SKLADIŠTENJE OTPADA

Otpad se skladišti u zasebne spremnike označene sa odgovarajućim ključnim broja otpada (prema Katalogu otpada):

  • Ambalaža od kartona/papira - ključni broj 150101
  • Plastična folija/stiropor – ključni broj 150102
  • Klorofluorougljici - ključni broj 140601

 

VOĐENJE EVIDENCIJE

Za svaku vrstu otpada vodi se Očevidnik o nastanku i tijeku otpada na obrascu ONTO koji možete pronaći na Partnerskom portalu. Obrazac se vodi interno, a podaci se čuvaju 5 godina.

Obrazac ONTO možete preuzeti OVDJE.

 

PREDAJA OVLAŠTENOM SAKUPLJAČU

Otpad je potrebno predati isključivo osobi koja je obavlja djelatnost gospodarenja otpadom uz pravilno ispunjen Prateći list (PL-O). Popis ovlaštenih sakupljača dostupan je na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za zaštitu okoliša  regdoz.azo.hr.

Prateći list PL-O možete preuzeti OVDJE.

 

Bitno je napomenuti da se rashladne tvari iz klimatizacijskih sustava koje više nisu upotrebljive  prikupljaju u zasebne boce te također predaju ovlaštenoj osobi. Trenutno jedina ovlaštena tvrtka u Hrvatskoj koja prikuplja rashladne tvari je tvrtka CIAK iz Zagreba čiji se Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu tvari koje oštećuju ozonski sloj nalazi u Zaboku.

Budući da po klasifikaciji rashladne tvari pripadaju u skupinu opasnog otpada posjednik otpada  je dužan uz prateći list ovlaštenoj osobi predati i deklaraciju o svojstvima otpada – Obrazac DFKSO (ako je količina opasnog otpada poznatog sastava manja od jedne tone / isto knjižarski). Za predane količine radnih tvari Ovlašteni serviser ispostavlja Centru fakturu prema količini predane tvari u iznosu od 1,00 kn/kg (PDV uključen) preuzetih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

 

NAPOMENA: Informacija koju je potrebno proslijediti krajnjim korisnicima klima uređaja

Nakon  isključivanju klima uređaja iz rada te prikupljanja radnih tvari od strane ovlaštenog servisera pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 osiguran je odvoz i zbrinjavanje klima uređaja kroz državni sustav Gospodarenja EE otpadom